2nd benefit

2nd benefit

คำพิพากษาคดี : บ้านเอื้ออาทรสกลนคร กรณี คุณรุ้งลาวัลย์

         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 การเคหะแห่งชาติได้ยื่นฟ้อง นางสาวรุ้งลาวัลย์ แก้วเคน เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลจังหวัดสกลนคร ฐานผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเรียกค่าเสียหายจำนวน 34,780.94 บาท จากกรณีผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรสกลนคร เป็นเหตุให้ถูกการเคหะแห่งชาติบอกเลิกสัญญา

         คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีผู้บริโภคประชุมแล้วเห็นว่า การอุทธรณ์คำพิพากษาของโจทก์เป็นการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่ง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าโจทก์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีผู้บริโภคก่อน แต่โจทก์หาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีผู้บริโภคจึงไม่รับวินิจฉัย คดีสิ้นสุด

ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ประจำปี 2558

คำพิพากษาคดี : บ้านเอื้ออาทรสกลนคร กรณี คุณรุ้งลาวัลย์ แก้วเคน เรื่อง ผิดสัญญา

     คดีหมายเลขดำที่ ผบ.268/2558
     คดีหมายเลขแดงที่ 2262/2558

 

 

ข่าวบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|

Tags: บ้านเอื้ออาทร, การเคหะแห่งชาติ