2nd benefit

2nd benefit

รู้ไว้ก่อนเลือกเช่าหอพัก

howto apartment

การเลือก "หอพัก" นั้นจากจะดูทำเล ความปลอดภัย ราคาเช่าแล้ว การพิจารณาจากรายละเอียดเหล่านี้จะทำให้เราอยู่แล้วสบายใจยิ่งขึ้น

1. ประเภทหอพัก
- หอพักสถานศึกษา หอพักของสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน ฯ อำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา)
- หอพักเอกชน หอพักที่ผู้ประกอบกิจการเป็นคนทั่วไป

2. รู้จักคำนิยามบางคำตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558
"ผู้ประกอบกิจการหอพัก" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
"ผู้จัดการหอพัก" หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้
"เงินประกัน" หมายความว่า เงินที่ผู้พักวางไว้กับผู้ประกอบกิจการหอพักเพื่อประกันความเสียหายที่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจการหอพัก จัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย
สัญญาเช่า เป็นหนังสือระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
- ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก
- วันที่ทำสัญญา
- ระยะเวลาการเข้าพักซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนด
- ความยินยอมของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้พักเป็นผู้เยาว์
ค่าเช่าล่วงหน้า
- ผู้ประกอบกิจการหอพักเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินค่าเช่า 3 เดือน โดยให้นำเงินค่าเช่าล่วงหน้า เป็นค่าเช่า 3 เดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า และหากผู้พักขอเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่า จะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนไม่ได้
เงินประกัน
- ผู้ประกอบกิจการหอพักอาจเรียกเก็บเงินประกันได้ไม่เกินอัตราค่าเช่า 1 เดือน และผู้ประกอบกิจการหอพักต้องคืนเงินประกันหลักจากได้หักค่าเสียหายแล้วคืนให้แก่ผู้พักในวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง

3. ผู้ประกอบกิจการหอพัก สถานศึกษา และหอพักเอกชนต้องทำสิ่งเหล่านี้
- แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักไว้ในที่เปิดเผย
- จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ต้องมีอาหารถูกอนามัยและเพียงพอให้ผู้พักอย่างน้อยวันละสองมื้อ สำหรับหอพักสถานศึกษาที่รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีระเบียบประจำหอพักปิดประกาศ ไว้โดยเปิดเผย เห็นได้ง่าย ภายในหอพัก
- มีป้ายคำว่า "หอพัก" นำหน้า และตามด้วยประเภทของหอพักติดไว้อย่างเปิดเผยและเห็นได้ง่ายจากภายนอกหอพัก

4. หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพัก
- ดูแลรักษาหอพัก ทั้งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยและมีระบบการป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- ดูแลรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- จัดยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้ในหอพัก เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พักที่เจ็บป่วย
- จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟของทุกชั้น ไว้ในห้องพัก และมีป้ายทางออกฉุกเฉิน ทุกชั้นของหอพัก
- ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใด ๆ ขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อผู้พัก
- จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนที่จะรับเข้าทำงาน ในหอพักว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการกำหนด และคนดูแลห้องพักของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง

การรู้จักหอพักและหน้าที่ต่างๆของผู้ประกอบการหอพัก เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเลือกหอพักและอยู่ได้สบายใจยิ่งขึ้น


ข้อมูลจาก องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน / FB องค์การอิสระฯ