2nd benefit

2nd benefit

ผู้บริโภคควรรู้ ก่อนซื้อบ้านเอื้ออาทร

 

how to buy house

ผู้บริโภคควรรู้ ก่อนซื้อบ้านเอื้ออาทร

1) ตรวจสอบราคาบ้านรวมดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนกับธนาคาร
2) ตรวจดูสภาพภายนอกและระบบสาธารณูปโภค
3) ดูสภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน และเพื่อนบ้านว่าตรงตามต้องการหรือไม่
4) เก็บแผ่นพับโฆษณาและเอกสารต่างๆ ของโครงการ
5) บันทึกภาพถ่ายของบ้านเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเข้าอยู่
6) ผ่อนชำระค่างวดภายใน 90 วัน เพื่อไม่ให้ผิดสัญญา
7) กรณีถูกบอกเลิกสัญญา หากพักอาศัยอยู่จะถูกปรับวันละ 100 บาท
8) ห้ามให้ผู้อื่นพักอาศัยหรือเช่าต่อ หากผู้ซื้อแจ้งคุณสมบัติเท็จจะถูกบอกเลิกสัญญาและถูกริบเงินที่ชำระไว้ทั้งหมด
9) ผ่อนชำระค่าบ้านได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเกินกว่านั้นถือว่าเป็นการจ่ายเพื่อลดเงินต้น ไม่ใช่การชำระหนี้ในงวดถัดไป

ข้อควรรู้เพิ่มเติม
- พึงระวังการซื้อบ้านแบบขายสิทธิ เพราะตามสัญญาจะซื้อจะขาย มีข้อบังคับห้ามเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ถือครองก่อน 5 ปี ดังนั้น ผู้ซื้อสิทธิก่อนกำหนดจะถือว่าไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากผู้โอนยังไม่มีสิทธิโอนตามสัญญา
- สัญญาบ้านเอื้ออาทร มี 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างผู้บริโภคกับการเคหะแห่งชาติ, สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารที่ร่วมโครงการ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของผู้บริโภคกับธนาคารโดยการเคหะแห่งชาติ ซึ่งผู้บริโภคต้องเก็บสำเนาสัญญาค้ำประกันดังกล่าวเอาไว้เป็นหลักฐาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
>> คำพิพากษาคดี : บ้านเอื้ออาทรสกลนคร กรณี คุณรุ้งลาวัลย์ https://goo.gl/AHcg7w
>> ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๔, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ https://goo.gl/hxX1Dm

อนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัย 
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.)
www.indyconsumers.org

Credit: Graphic Vectors by Vecteezy.com