2nd benefit

2nd benefit

ใช้บริการเรือโดยสารอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด

Covid and Boat graphic rv2 OK

Tags: การเข้าถึงวัคซีนโควิดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนตามรัฐธรรมนูญ, โควิด19, เรือโดยสาร