2nd benefit

2nd benefit

คอบช. ทวงถาม!! การควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน

คอบช.ทวงถาม กับกระทรวงพาณิชย์ ในการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน

 

ยนหนงสอ1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองเพื่อผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) และเครือข่ายผู้บริโภคเดินทางไปติดตามทวงถามเรื่องการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลแพง ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยได้เข้าพบ นางสาววันเพ็ญ บูรณะเวชหลิม ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า เป็นตัวแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับคณะในครั้งนี้

 

จากกรณี ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ได้ยื่นหนังสือเรื่องขอให้ควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน ได้เสนอข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน ในการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ถือเป็นบริการอย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งมีการร้องเรียนของผู้บริโภคที่แสดงให้เห็นการเรียกเก็บค่าบริการที่ยังไม่มีความเป็นธรรม จึงควรมีการเร่งรัดในเรื่องควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน

 

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการคอบช.ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ กล่าว่า “การควบคุมค่ารักษาพยาบาลแพงในโรงพยาบาลเอกชนเป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่แพงแบบไม่มีขอบเขตกำกับดูแล” และขอเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ต้องจัดประชุมเร่งด่วนเพื่อทบทวนค่าบริการรักษาพยาบาล ซึ่งถือเป็นบริการที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพอีกหนึ่งรายการ โดยให้ทางกรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานกำกับต้องรีบดำเนินการขอข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อการหามาตรการในการกำกับความคุมดูแลค่ารักษาพยาบาลต่อไป

 

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ควบคุมกำกับสินค้าและบริการต่างๆ ทางกระทรวงจึงควรหามาตรการในการควบคุมค่ารักษาพยาบาลแพง เช่นเดียวกับการกำหนดราคาควบคุมสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งจากการเข้าพบในครั้งนี้มีความเห็นตรงกันว่าเรื่องการรักษาค่าพยาบาลแพง เป็นเรื่องที่ควรได้รับการผลักดันให้มีมาตรการควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสม เข้าถึงได้ และมีความเป็นธรรม”

 

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า “ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เริ่มต้นการทำงานเกี่ยวกับการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนให้ราคามีมาตรฐาน ไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้กำหนดราคาฝ่ายเดียวโดยที่แสวงหากำไรจากราคาค่ารักษาพยาบาลโดยไม่มีการถ่วงดุลกับคุณธรรมเท่าที่ควรจะมี และยืนยันว่าทางกรมการค้าภายในต้องทำหน้าที่ ตามกฎหมายที่มีอย่างชัดเจนและจริงจัง”

 

จากผลการเข้าพบในครั้งนี้ทาง คอบช.และเครือข่ายผู้บริโภค มีกำหนดการติดตามทวงถามผลอีกครั้งใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และหวังว่าจะมีการพิจารณาตามข้อเสนอ โดย คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ให้มีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นในการกำกับและควบคุมค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนให้มีมาตราฐานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน