2nd benefit

2nd benefit

'เครือข่ายภาคประชาชน' ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง นรม. แก้ปัญหาจัดซื้อยาให้กลุ่มผู้ป่วย

press pic 19082017001
       

         วานนี้ (๑๘ สค.๖๐) เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ตลาดกรีนมาเก็ตขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร อ. เมือง จ.ขอนแก่น เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายคนพิการ จ.ขอนแก่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ.ขอนแก่น และชมรมผู้ป่วยโรคไต จ.ขอนแก่น ร่วมกันจัดวงคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นการรับยาของกลุ่มผู้ป่วย เนื่องจากปัญหาการจัดซื้อยารวมของประเทศที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นคนจัดซื้อยา ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ ต้องรอคำตอบจากนายกรัฐมนตรีจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ป่วยในช่วง ต.ค.-ธ.ค.๖๐ ที่จะไม่ได้รับยา เสี่ยงต่อชีวิต เสี่ยงต่อปัญหาการดื้อยาหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่จะตามมา


         กรณีการจัดซื้อยา เป็นประเด็นหนึ่งในการแก้ไขกฎหมายบัตรทองที่ภาคประชาชนยังให้บทบาทของ สปสช.เป็นผู้จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เนื่องจากในอดีตมีผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็น เพราะโรงพยาบาลไม่ได้สำรองยาไว้เนื่องจากมีราคาแพง ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติให้สำนักงาน สปสช. บริหารจัดการซื้อยา และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา สามารถลดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงยาของประชาชนที่เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงยาที่จำเป็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยมะเร็ง ดังนั้น ประเด็นการจัดซื้อควรถูกแก้ไขในกฎหมายให้บทบาท สปสช. เป็นผู้จัดซื้อยาด้วย


         ดังนั้น เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายคนพิการ จ.ขอนแก่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ.ขอนแก่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และชมรมผู้ป่วยโรคไต จ.ขอนแก่น จึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีบทบาทอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศนี้ได้สั่งการด่วนในเรื่องนี้ เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยภาคประชาชนเสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้จัดซื้อยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยมีหลักประกันไม่เกิดความเสี่ยงจากการขาดยา รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมา หวังว่านายกรัฐมนตรีจะดำเนินการโดยด่วน และจะรอการพิจารณาดำเนินการของท่าน หากไม่มีความคืบหน้าใดๆ ภาคประชาชนจะรวมตัวกันเข้าพบท่านที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ (เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น)
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๐-๒๗๗๗