2nd benefit

2nd benefit

ข้อสังเกตผู้บริโภคก่อนใช้บริการคลินิกเสริมความงาม

cm bp3

1. มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก
2. มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
3. แสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน 
4. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงินแสดงรูปถ่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ นอกจากนี้ สถานพยาบาล หรือคลินิก จะต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาลและสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้
 
#ร้องทุกข์หนึ่งครั้งดีกว่าบ่นพันครั้ง

Tags: องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค , มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค , คลินิกเสริมความงาม, อนุกรรมการด้านริการสุขภาพและสาธารณสุข, ฟิลเลอร์, สถานพยาบาล