2nd benefit

2nd benefit

เครือข่ายผู้ป่วย บุกยื่นหนังสือ รมต.สาธารณสุข ให้ยกเลิกประกาศหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

pic11
วันนี้ (8 กค. 63 ) เวลา 13.30 น ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เครือข่ายผู้ป่วยทุกประเภททั่วประเทศ (Healthy forum) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้ยื่นหนังสือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศแพทยสภา ที่ 50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย เนื่องจากพบว่าการออกประกาศดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ขัดต่อกฎหมายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของแพทยสภาตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2528 ซึ่งมิได้ให้อำนาจแพทยสภาในการออกคำสั่งให้ผู้ป่วยหรือประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ทั้งนี้การที่แพทยสภาอ้างอำนาจตามความในมาตรา 21 (1) ซึ่งเป็นการให้อำนาจแพทยสภาในการบริหารกิจการแพทยสภา และตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 (2) ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ และ มาตรา 7 (4) การช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข ตามลำดับ นั้น ก็มิได้เกี่ยวข้องกับการออกประกาศกำหนดหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ประการใด

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคกล่าวว่า ตามประกาศที่พูดถึงหน้าที่อันพึ่งปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ประการ เป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย เพราะจริงแล้วมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องออกระเบียบปฏิบัติเพิ่ม หน้าที่ของแพทยสภาคือการควบคุมดูแลแพทย์ไม่ใช่ออกประกาศทำให้ผู้ป่วยเสียหาย และในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินคงไม่มีใครมานั่งอ่านประกาศก่อนจะลงชื่อเพื่อให้แพทย์รักษา

“ก็หวังว่าแพทยสภาจะยกเลิกประกาศฉบับนี้ ซึ่งอาจจะสร้างความแตกแยกได้ และทำผิดขั้นตอนหลายอย่าง เช่น ไม่ผ่านรัฐธรรมนูญ และไม่ผ่านความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน แถมยังฉวยโอกาสช่วงโควิด 19 ออกประกาศฯ อีกแบบนี้ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ” นางสาวบุญยืนกล่าวเพิ่มเติม

นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ป่วยทุกประเภททั่วประเทศ กล่าวว่า ประกาศที่แพทยสภาออกมานั้น ตนเห็นว่า ขัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจาก แพทยสภาไม่มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2528 และในอนาคตอาจจะมีปัญหาแนวทางการปฏิบัติกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย หรือกรณีที่ผู้ป่วยได้รับความเสียหายประกาศนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงทำให้ผู้ป่วยเสียเปรียบ

หลังจากยื่นหนังสือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว อยากให้ผู้บริโภคช่วยกันจับตาการออกประกาศดังกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อป้องกันการลิดรอนสิทธิผู้ป่วยที่พึงปฏิบัติ
6022CA39 25F8 4CEE B90A 30B71D3748C7 L0 001

รายละเอียดจดหมายที่ยื่น 

ที่ สสอบ. พิเศษ/ ๒๕๖๓

           ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง      ขอให้ยกเลิกประกาศแพทยสภา ที่ ๕๐/๒๕๖๓ เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

เรียน      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง    ประกาศแพทยสภาที่ ๕๐/๒๕๖๓ เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย         แพทยสภา ออกประกาศ ๑๐ ข้อ “หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย” ละเลยมีโทษตามกฎหมาย

สำเนาเรียน          นายกแพทยสภาและคณะกรรมการแพทยสภา

ตามที่ แพทยสภาได้ออกประกาศแพทยสภา ที่ ๕๐/๒๕๖๓ เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย โดยได้กำหนดหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยไว้ ๑๐ ข้อ และมีผลในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

 

                        เครือข่ายผู้ป่วยทุกประเภททั่วประเทศ (Healthy forum) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้รับทราบการออกประกาศดังกล่าวของแพทยสภาผ่านสื่อมวลชน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบประกาศฉบับดังกล่าวและพบว่า การออกประกาศดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของแพทยสภาตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งมิได้ให้อำนาจแพทยสภาในการออกคำสั่งให้ผู้ป่วยหรือประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 

                        การที่แพทยสภาอ้างอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) ซึ่งเป็นการให้อำนาจแพทยสภาในการบริหารกิจการแพทยสภา และตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ (๒) ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ และ มาตรา ๗ (๔) การช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข ตามลำดับ นั้น ก็มิได้เกี่ยวข้องกับการออกประกาศกำหนดหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ประการใด

 

                        ประกาศหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ในหลายข้อมีประเด็นปัญหาที่จะส่งผลต่อการพิจาณาคดีทางการแพทย์ในปัจจุบัน สะท้อนทัศนคคติทางการแพทย์ที่คับแคบ มองว่าประชาชนไม่สนใจปัญหาสุขภาพของตนเอง ทั้งที่ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การทำข้อตกลงรหว่างประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหาร และปัญหาสารเคมีทางการเกษตรเป็นต้น

 

          นอกจากนี้กระบวนการในการจัดทำประกาศหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วย

                        ในการนี้ เครือข่ายผู้ป่วยทุกประเภททั่วประเทศ (Healthy forum) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จึงขอให้ท่านพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา ๕ ของ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๑๐ ในฐานะสภานายกพิเศษ และหมวด ๔ การดำเนินการของคณะกรรมการ ตามมาตรา ๒๕ (๑) การออกข้อบังคับ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกสภาพิเศษก่อน ขอให้ท่านใช้คำสั่งยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ

                   นายธนพลธ์ ดอกแก้ว                                                                          นางสาวบุญยืน ศิริธรรม

ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ป่วยทุกประเภททั่วประเทศ                                                นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค