2nd benefit

2nd benefit

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายฯ ออกแถลงการณ์ขอบคุณ คกก.วัตถุอันตรายมีมติห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด

750x422 851769 1571741506
เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตราย ออกแถลงการณ์ขอบคุณ ออกแถลงการณ์ต่อมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้แบนพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้  หลังการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 22 ต.ค. 2562 


แถลงการณ์
ต่อมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายแบนพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส


เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ๖๘๖ องค์กร ขอขอบคุณ
๑) คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ลงมติแบนพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่คำนึงถึงสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนเป็นสำคัญ
๒) รัฐมนตรีทุกกระทรวงที่กำกับหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย รวมทั้งพรรคฝ่ายค้านและทุกพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ที่ผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมและมีมติแบนสารพิษทั้ง ๓ ชนิดนี้
และ ๓) การเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาชนในระดับต่างๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากกระบวนการทางสังคมและการเมืองที่รู้ร้อนรู้หนาวต่อปัญหาของประชาชน อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีเกษตรกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืน โดยที่เกษตรกรต้องไม่ใช่ผู้รับภาระต้นทุนจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

ทั้งนี้การแบนสารพิษที่มีความเสี่ยงสูง ๓ ชนิดนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ระบบเกษตรกรรมและระบบอาหารของประเทศมุ่งไปสู่ทิศทางที่ยั่งยืน

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ๖๘๖ องค์กร

 

ภาพประกอบจาก www.bangkokbiznews.com