2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก
  • ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครือข่ายผู้บริโภคลำปางจับมืออปท. รุก พัฒนาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ 3 เทศบาลเมือง

 Lampang 1

เครือข่ายผู้บริโภคจ.ลำปาง ร่วมกับอปท. สสจ. จ.ลำปาง จัดเวทีสภาผู้บริโภค แนวทางแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐานพร้อมผลักดันให้เกิดตู้น้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยทั่วพื้นที่เขตเมืองนครลำปาง

      วันนี้ (6 มีค. 63) ที่โรงแรมรีเจ้นท์ นครลำปาง เครือข่ายผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (สสจ.ลำปาง) ได้จัดสภาผู้บริโภค แนวทางการแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ปลอดภัยภัย และไม่ได้มาตรฐาน ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จ.ลำปาง โดยมีพื้นที่นำร่อง 3 เทศบาล คือ เทศบาลนครลำปาง,เทศบาลเมืองเขลางค์,เทศบาลเมืองพิชัย และได้รับการสนับสนุนข้อมูลวิชาการเรื่องการทำแบบสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จากนักวิชาการด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยจากการสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญปี 62 ทั้ง 3 เทศบาล พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 161 ตู้ หรือร้อยละ 58.97 และได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานเทศบาลเพื่อให้พัฒนาตู้น้ำดื่มให้ได้มาตรฐานให้ดีขึ้น จนเกิดการทำMOU ระหว่างองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานเทศบาล โดยการจัดทำร่างเทศบัญญัติ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญปลอดภัย และเกิดการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เทศบาลที่มีเทศบัญญัติได้จริง
โดยในเวทีได้จัดให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาตู้น้ำดื่มที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หลังจากการจัดสภาผู้บริโภคครั้งนี้ ทำให้เกิดการขยายผลไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ โดยได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้
      1. สภาผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดลำปางเสนอข้อมูลเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อขยายผลให้เป็นเป็นนโยบายระดับจังหวัด เช่น การติดสติกเกอร์ที่เห็นชัดบนตู้ที่ผ่านการตรวจสอบและมีความปลอดภัย
      2. สนับสนุนและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี กฎหมายควบคุมหรือ เทศบัญญัติว่าด้วย ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ปลอดภัย
      3. นำเสนอข้อมูลให้กับ การประปาส่วนภูมิภาค ให้เป็นนโยบายผลักดันให้น้ำประปาดื่มได้
      4. ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เรื่อง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพื่อมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามผลเพื่อให้ได้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

      ทั้งนี้ในเวทีสภาผู้บริโภค ได้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมและสนับสนุนหลายองค์กร เช่น เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์ เทศบาลเมืองพิชัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ภาคีเครือข่ายผู้บริโภค สมาชิกสภาผู้บริโภค และสื่อมวลชนท้องถิ่นจ.ลำปาง

Lampang 4       Lampang 5

 นำดมปลอดภย 01 Lampang1 

 

  นำดมปลอดภย 02 2