2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก
  • ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แจ้งผู้เสียหายที่ใช้ครีม ‘เพิร์ลลี่’ ยื่นเอกสาร เพื่อขอชดเชยความเสียหาย ภายใน 18 มี.ค. 62

news pic pearlly 260219
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้ครีม ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่น’ และ ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่นพลัส’ศาลมีคำสั่งให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการชดเชยค่าเสียหาย ภายใน 18 มี.ค. นี้

          จากการที่ศาลจังหวัดสตูลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ให้ผู้ผลิตโลชั่นทาผิวยี่ห้อ ‘เพิร์ลลี่’ ได้แก่ ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่น’ และ ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่นพลัส’จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายทั้งโจทก์และสมาชิกกลุ่ม รวมเป็นค่าเสียหายประมาณ 10 ล้านบาท และมีคำสั่งให้ระงับการจำหน่ายสินค้าทั้งสองสูตร รวมทั้งเรียกเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จำหน่ายและให้ทำลายสินค้าทั้งหมดนั้น

 news pic pearlly 260219 2          ผู้ที่ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นหลักฐานเพื่อรับค่าเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ที่สำนักงานบังคับคดีในจังหวัดที่ตัวเองอาศัยอยู่ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562

          โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สำเนาคำพิพากษา (ดาวน์โหลดที่นี่)

          4. สำเนาประกาศลงหนังสือพิมพ์ (ดาวน์โหลดที่นี่)

          5. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

          6. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

          7. ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดจากการใช้ครีม (โดยถ่ายให้เห็นใบหน้าของผู้ใช้)

          8. ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาใช้

          9. หลักฐานที่ทำให้พิสูจน์ว่าตนเองได้รับความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพิร์ลลี่จริง

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์พิทักษ์สิทธิ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค | 02 - 2483737, 089 - 388 - 3152

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริโภคชนะคดี! ศาลสั่งเพิร์ลลี่จ่ายค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาท 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพร้อมผู้เสียหายจากครีมผิวขาว ‘เพิร์ลลี่’ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 40 ล้านบาท
'เพิร์ลลี่' คดีผู้บริโภคคดีแรกในประเทศไทย ศาลรับฟ้องแบบกลุ่ม
คืบหน้า! ศาลนัดไกล่เกลี่ย สืบพยานคดีเพิร์ลลี่
คุ้มครองชั่วคราว! ศาลสั่งห้ามขายเพิร์ลลี่ตั้งแต่ 3 ต.ค. จนกว่าจะพิพากษา

่าวโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค