2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก
  • ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คอบช.สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคต่อฉลากอาหาร GMO หวังพัฒนาฉลากที่เข้าใจง่าย

610208 gmo
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน โดยอนุกรรมการด้านอาหาร จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคต่อ ต่อการติดฉลาก GMOs เพื่อพัฒนาฉลากอาหารให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย ชัดเจน และน่าสนใจ อันนำมาสู่ความปลอดภัยในการบริโภค

ผู้บริโภคสามารถกรอกแบบสอบถามออนไลน์ตาม Link นี้ https://goo.gl/opCY3f  โดยสามารถกรอบแบบสอบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561

 

%20">ทำไมต้องติดฉลากอาหาร GMO