2nd benefit

2nd benefit

เครือข่ายผู้บริโภค

คอบช.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ร้องศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศ อย. ที่โอนภารกิจตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรให้กระทรวงเกษตรฯ เหตุออกโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ