2nd benefit

2nd benefit

เครือข่าย ปชช.ภาคเหนือออกแถลงการณ์ "ร่างพ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่" ต้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างแท้จริง

consumer net news 270859-08

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนภาคเหนือ
“ร่าง พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหม่ต้องสนับสนุนการทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างแท้จริง”

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในนามเครือข่ายประชาชนภาคเหนือ ขอให้กำลังใจ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (กสทช.) ชุดปัจจุบัน และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความตั้งใจดีที่จะทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ดังนั้นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ดีและสังคมที่ดำรงด้วยคุณธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

            ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ ซึ่งอาจไม่สร้างความสมดุลอีกทั้งยังคงบั่นทอนและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานของเครือข่าย และ กสทช. ที่จะทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน

            ในนามเครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ จึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
            1) ให้คงรูปแบบการมีอนุกรรมการในชุดต่าง ๆ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคประชาชน
            2) ในสัดส่วนของ บอร์ด กสทช. 7 คนชุดใหม่ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตาม ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่นั้น ต้องมีผู้เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มาจากตัวแทนภาคประชาชน
            3) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยมีองค์ประกอบที่กลุ่มองค์กรผู้บริโภคที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงสำคัญแทนผู้บริโภคในการทำงานคุ้มครองสิทธิร่วมกับกสทช.อย่างต่อเนื่อง
            4) ให้ความสำคัญการทำแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ชัดเจน

            เครือข่ายประชาชนภาคเหนือ ประกอบด้วย เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ, เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณภาคเหนือ, เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนภาคเหนือ, เครือข่าย 17 ชาติพันธ์, เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนภาคเหนือ, เครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคเหนือ, เครือข่ายผู้พิการภาคเหนือ, เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือ, สถาบันปวงผญาพยาว และสมาคมสื่อจังหวัดพะเยา

     consumer net news 270859-05consumer net news 270859-06