2nd benefit

2nd benefit

ผู้บริโภคจับมือหน่วยงานยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าเพื่อรถทัศนาจรปลอดภัย

611114 2ผู้บริโภคจับมือหน่วยงานยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าเพื่อรถทัศนาจรปลอดภัย /ตายอีกกี่ศพ รถนำเที่ยวถึงปลอดภัย

วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ จ.ขอนแก่น จัดเวที ยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าเพื่อรถทัศนาจรปลอดภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ คนจากโรงเรียนต่างๆ ใน ๑๑ สหวิทยาเขต และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัด , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษานำมาตรฐานสัญญาเช่าเพื่อรถทัศนาจรปลอดภัยไปใช้

ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากสถานศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการรถนำเที่ยวให้แจ้งไป ที่ สายด่วน ๑๕๘๔

ทางอาจารย์ผู้เข้าร่วมเสนอให้มีรายชื่อของผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกว่ามีบริษัทใดบ้างโดยทาง นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแก่นในฐานะกองเลขาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรับที่จะประสานงานกับขนส่งจังหวัดขอนแก่นที่จะให้ขนส่งทำรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนใน จ.ขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกรถและนำมาเปรียบเทียบต่อรองกับผู้ประกอบการได้ หลังจากนี้องค์กรผู้บริโภคจะได้ติดตามที่ ปภ. และ ขนส่ง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนรถโดยสารปลอดภัยต่อไป
………………………………………………
ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน

พิมพ์ อีเมล