2nd benefit

2nd benefit

การประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี ๒๕๕๙ “ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย”

banner indyhome
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน(คอบช.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จัดประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี 2559 โดยปีนี้จัดเรื่องระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย วันที่ 29 – 30 เม.ย.59 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ นนทบุรี

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านการเงินในช่วงบั้นปลายชีวิต การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการเดินทาง หลายครั้งพบว่าผู้สูงวัยเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัย บำนาญ การส่งเสริมการขายและการโฆษณาทั้งด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการต่าง ๆ และพบปัญหาที่เป็นการละเมิดสิทธิอยู่บ่อยครั้ง ผู้สูงวัยในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจำเป็นต้องมีระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นกัน เพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภค สร้างความรู้เท่าทัน ตลอดจนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข


การวางระบบคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับสังคมสูงวัยจึงมีความสำคัญ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางทิศทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยคำนึงถึงผู้สูงวัย การมีส่วนร่วมของของสื่อมวลชนต่อการสร้างความรู้และนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคหรือเครือข่ายต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหา ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดการปัญหาของผู้สูงวัยด้วย

รับชมการถ่ายทอดสด ผ่านเว็บไซต์ www.consumerthai.org และ FB: fconsumerthai

กำหนดการประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี
“ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย”

วันศุกร์ที่ ๒๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

ณ ห้องแวนด้าแกรนด์บอลลูมชั้น ๕ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร

ชมนิทรรศการ และพบปะแลกเปลี่ยนกับภาคีร่วมงาน

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

VTR การคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมผู้สูงวัย

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.

ปาฐกถาพิเศษ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมผู้สูงวัย

โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์   กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช.

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.

เวทีเสวนา: ทุกข์ของผู้บริโภคสูงวัย

 • คุณชุลีพร ด้วงฉิม เครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพฯ
 • คุณสุธารัตน์ กิจติเวชกุล ผู้สูงอายุเขตเมือง
 • คุณเชษฐา แสนสุข เครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
 • คุณเรณู ภู่อาวรณ์ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสมุทรสงคราม
 • คุณสงัด สิทธิรุ่ง ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์ โปรดิวเซอร์-พิธีกรรายการ "คนค้นคน"

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

แบ่งห้องย่อย ๓ ห้อง

ห้องย่อยที่ ๑

Wanda Grand BallroomA(ชั้น ๕)

หัวข้อ “ความเป็นไปได้ทางการเงินการคลังในการมีบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าของประชาชน”

 • คุณอุษา เขียวรอด  องค์กร Help Age International
 • คุณสมชัย ฤชุพันธุ์* สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • ผู้แทนกระทรวงการคลัง*

ผู้ดำเนินรายการ คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพองค์การอิสระฯ

ห้องย่อยที่ ๒

Wanda Grand BallroomB(ชั้น ๕)

หัวข้อ “ประกันภัยผู้สูงวัย”

 • อาจารย์สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
 • ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย*
 • ตัวแทนผู้เสียหายกรณีประกันภัยสูงวัย*
 • เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.)*
 • ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ดำเนินรายการ   คุณอำมร บรรจง นักจัดรายการวิทยุ FM ๙๖.๕

ห้องย่อยที่ ๓

Cosmos Room (ชั้น ๔)

หัวข้อ “ผู้สูงอายุกับการบริโภคยา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ ที่เป็นปัญหา”

 • ภก.วรวิทย์   กิตติวงศ์สุนทร  ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงาน คคส.
 • ภก.นคร ตั้งวันเจริญชัย สำนักเครื่องมือแพทย์ อย.
 • ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย     โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • คุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • ผู้แทนมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ*

ผู้ดำเนินรายการ ภก.ภาณุโชติ   ทองยัง วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านยาและสุขภาพ

๓๐ เมษายน   ๒๕๕๙  

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๙.๑๐ น.

VTR “พลังสื่อร่วมคิด เพิ่มสิทธิผู้บริโภค”

๙.๑๐-๑๐.๓๐ น.

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนยอดเยี่ยมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 • ประเภทสื่อออนไลน์  

-          สารคดีเชิงข่าว

 • ประเภทโทรทัศน์

-          ข่าว

-          สารคดีเชิงขาว

ผู้ดำเนินรายการ คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการวิทยุ FM ๙๖.๕

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕

รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๓๐ น.

เวทีเสวนา “รถโดยสารสองชั้นทุกคัน ต้องผ่านทดสอบการลาดเอียง”

 • นายสนิท พรหมวงษ์      อธิบดีกรมการขนส่งทางบก*
 • นพ.ธนะพงศ์   จินวงษ์ ผู้จัดการ ศวปถ.
 • ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)*
 • รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ดำเนินรายการ คุณชนาธิป ไพรพงค์ สถานีไทยพีบีเอส

๑๒.๓๐-.๑๓.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

แบ่งห้องย่อย ๔ ห้อง

ห้องย่อยที่ ๑

Wanda Grand BallroomA(ชั้น ๕)

๑๓.๓๐-๑๔.๒๐ น.

ประชุมสภาผู้บริโภค ครั้งที่ ๒

วาระที่ ๑   แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑ .๑ นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล

           โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี*

 

วาระที่ ๑.๒ การขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

โดย นายศิริชัย ไม้งาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภค สปท.*

๑๔.๒๐-๑๕.๐๐ น.

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาผู้บริโภค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

           กฎหมายสำคัญเพื่อการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค

 • ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

โดย นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

 • ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องในสินค้าใหม่ (Lemon law)

โดย ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง* กรรมการองค์การอิสระฯ

 • ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข
  • โดย ภก.วรวิทย์   กิตติวงศ์สุนทร  ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดย นางสาวปรียนันท์   ล้อเสริมวัฒนา*   เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๔.๑ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ สภาผู้บริโภค กับ คอบช.

วาระที่ ๔.๒ ประเด็นการขับเคลื่อนของสภาผู้บริโภคแห่งชาติ      

               ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ห้องย่อยที่ ๒    

Wanda Grand BallroomB(ชั้น ๕)        

๑๓.๓๐-๑๔.๑๕ น.

๑๔.๑๕-๑๖.๐๐ น.

หัวข้อร่าง พ.ร.บ.ยา (กพย.)

 • การอภิปรายร่าง พรบ.ยา ฉบับ สคก. ไปถึงไหน และคุ้มครองใคร?
  • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกาหรือผู้แทน*.
  • เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้แทน*
  • ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
  • เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือผู้แทน
 • สนทนาโต๊ะกลม: ยุทธศาสตร์ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับ ปชช.
  • คุณบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค*
  • คุณสายชล ศรทัตต์ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง*
  • คุณอนันต์ เมืองมูลไชย ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ*
  • คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้แทนผู้บริโภค*
  • นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน หรือผู้แทน
  • ประธานชมรมเภสัชชนบท หรือผู้แทน
  • ผู้แทนกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ /ภาคอีสาน /ภาคเหนือ*

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการ กพย.

ห้องย่อยที่ ๓

Cosmos Room (ชั้น ๔)

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

workshop หลักสูตรทางลัดกำจัดหนี้ ( จำกัดจำนวน ๖๐ คน )

     โดย

 • นายชูชาติ บุญยงยศ ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
 • นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ห้องย่อยที่ ๔

Camellia Room (ชั้น ๔)

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.

เสวนาเรื่อง “องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค....องค์กรคุณภาพ”

๑)     หลักคิดและเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดย

 • รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงาน คคส.
 • ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์ แผนงาน คคส.

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๒) การพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดย

 • นางอาภรณ์ อาทะโส       สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด
 • นางมยุเรศ แลวงค์นิล     สมาคมชีวิตดี
 • น.ส. พวงทอง ว่องไว     มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
 • นายธนชัย ฟูเฟื่อง         สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

ผู้ดำเนินรายการ ภญ.สรีรโรจน์ สุกมลสันต์ แผนงาน คคส.

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.

แลกเปลี่ยนทั่วไป ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงาน คคส.

หมายเหตุ

     *วิทยากรอยู่ระหว่างประสาน

 

Tags: สมัชชาผู้บริโภค, ผู้สูงอายุ,