2nd benefit

2nd benefit

งานสมัชชาวันสิทธิผู้บริโภคสากล 15-16 มี.ค. 58

กำหนดการ

งานสมัชชาผู้บริโภค และรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล
วันที่ 15-16 มีนาคม 2558 ที่ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 15 มีนาคม 2558

08.30-09.00 น.       ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ และพบปะแลกเปลี่ยนกับภาคีร่วมงาน

09.00-09.15 น.       ชมวีดีทัศน์ "องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค"

09.15-09.30 น.       กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

09.30-10.00 น.       กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ

10.00-10.20 น.       พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ 

10.20-12.00 น.       อภิปราย "สิทธิผู้บริโภค : ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค" โดย...

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ผศ.ประสาท มีแต้ม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านบริการสาธารณะ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านการเงินการธนาคาร

ดำเนินรายการโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการวิทยุเช้าทันโลก FM 96.5 MHz 

12.00-13.30 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ และพบปะแลกเปลี่ยนกับภาคีร่วมงาน

13.30-15.00 น.       เสวนา "สิทธิผู้บริโภค : ในการเข้าถึงอาหารที่ดี มีคุณภาพ กินแล้วไม่เกิดโรค"   

1. นำเสนอปัญหาผู้บริโภคในด้านอาหาร โดย นางมยุเรศ แลวงศ์นิล สมาคมชีวิตดี จังหวัดลำปาง

2. รายงานสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคด้านอาหาร โดย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานอนุกรรมการ ด้านอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

3. ข้อเสนอปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหาร โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ**

4. รายงานผลตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานรัฐ โดย นางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ

ดำเนินรายการโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการวิทยุเช้าทันโลก FM 96.5

15.30-17.00 น.       ห้องย่อย: เวทีปฎิบัติการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ห้องย่อยที่ 1 ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 รับเรื่องร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล 

โดย...ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

1. ผู้ร้องเรียน

2. ผู้แทนองค์กรผู้บริโภค

3. ผู้แทนหน่วยงาน

ห้องย่อยที่ 2 ห้องคริสตั้น 3-4 ชั้น 3 สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (consumer insight)

โดย..นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

1. ผู้ร้องเรียน

2. ผู้แทนองค์กรผู้บริโภค

3. ผู้แทนหน่วยงาน

ห้องย่อยที่ 3 ห้องเซฟไฟร์ 2 ชั้น 2 ห้องเสวนา เรื่อง "การปฏิรูปฉลากอาหารในประเทศไทย" โดย...

ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาจารย์ณัฐนันท์ ธูปแพ ผู้แทนโรงเรียนอัมพวันวิทยา 

นายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ ผู้ทำวิจัยเรื่องฉลากอาหารสีสัญญาณไฟจราจร

ห้องย่อยที่ 4 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ห้องเสวนา สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย โดย...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสาท มีแต้ม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านบริการสาธารณะ

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย 

ห้องย่อยที่ 5 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ห้องเรียนรู้ กฎหมายใหม่: การฟ้องคดีแบบกลุ่ม โดย ดร.วรรณชัย บุญบำรุง คณะกรรมการกฤษฏีกา

17.00-18.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม Booth ต่างๆ ตลาดสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย นิทรรศการแสดงผลงาน การลดหวานมันเค็มของเด็กนักเรียน

 

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

08.30-09.00 น.       ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมนิทรรศการ และพบปะแลกเปลี่ยนกับภาคีร่วมงาน

09.00-11.00 น.       เสวนาโต๊ะกลม "ความร่วมมือในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ...."  โดย...

นายอุดม เฟื่องฟุ้ง อดีตรองประธานศาลฎีกา และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ**

นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ **

พันตำรวจโทพงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค**

นางรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้แทนหน่วยงานรัฐ 

   - นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

   - นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค** 

   - นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา **

   - พลตำรวจตรีนรศักดิ์ เหมนิธิ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.)

7. อาจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการองค์การอิสระฯ ภาคประชาชน 

ดำเนินรายการโดย นางสาวจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ผู้ดำเนินรายการ คม ชัด ลึก ช่องเนชั่นทีวี

11.00-12.00 น.       แถลงข่าว ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ในการผลักดันกฎหมายองค์การอิสระ

 

(พิธีกรตลอดทั้งงาน คุณอภิรดี พรเลิศ ผู้ดำเนินรายการโฟกัสเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ INN)

 

หมายเหตุ   ** อยู่ระหว่างประสานงาน

 

สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.