2nd benefit

2nd benefit

ประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2557

NewsContest57

ประกาศคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
เรื่อง การประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2557

       คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ถือกำเนิดจากองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกระบวนการคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เพื่อนำร่องดำเนินงานตามภารกิจที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 61

       ในวันที่ 30 เมษายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น ‘วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย’ คณะกรรมการองค์การอิสระฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าวจึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดงานสมัชชาผู้บริโภค ประจำปี 2558 ขึ้น และจะจัดการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด

 

วัตถุประสงค์

       1.  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สื่อมวลชนทำข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค มีการพัฒนาความคิดและเป้าหมายในการทำงาน โดยเน้นการผลิตข่าว-สารคดีเชิงข่าวที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น

       2.  เพื่อส่งเสริม และสันับสนุนให้สื่อมวลชนทำข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคมีจิตสำนึก รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในการผลิตข่าว

       3.  เพื่อส่งเสริมกำลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ประเภทรางวัล แบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท ดังนี้

     •  โล่เกียรติยศ ข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557

     •  โล่เกียรติยศ ข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557

     •  โล่เกียรติยศ ข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อวิทยุยอดเยี่ยม ประจำปี 2557

     •  โล่เกียรติยศ ข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557

 

ลักษณะของข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่

       ข่าว ได้แก่ การนำเสนอเนื้อหาประเด็นใหม่ๆ ไม่ใช้การเสนอข่าวโดยใช้แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวหรือข่าวจากการแถลงข่าวเท่านั้น อีกทั้งต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า วิจัยในระยะยาวด้วยความทุ่มเททั้งเวลาและความพยายาม และเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่า เกิดผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้ ยังควรเป็นข่าวที่ทำขึ้นใหม่โดยเพิ่มเติมความรู้ในสิ่งที่ทราบกันอยู่แล้ว เช่น อธิบายปัญหาผู้บริโภคที่มีความซับซ้อน ฯลฯ

       สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ ข่าวที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้านความลุ่มลึกของเนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทำให้เห็นแง่มุมต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิของตน รวมไปถึงการแสดงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัญหาผู้บริโภคที่เผชิญในปัจจุบันของประเด็นข่าว การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบ (กรณีโทรทัศน์) ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน โดยนำเสนออย่างสร้างสรรค์ สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้องยึดหลักการเบื้องต้นของการนำเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์ มีผลกระทบ

 

การดำเนินการส่งเข้าประกวด

       1.  การผลิต จะต้องเป็นข่าว-สารคดีเชิงข่าวที่ผู้สื่อข่าวในสำนักพิมพ์หรือสถานีเป็นผู้ดำเนินการผลิตเอง ทั้งนี้สำนักพิมพ์หรือสถานีที่ส่งข่าวเข้าประกวดต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข่าวนั้นๆ ด้วย

       2.  ช่วงเวลาของข่าว-สารคดีเชิงข่าว จะต้องเป็นข่าวที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์หรือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีในประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

       3.  การส่งข่าว-สารคดีเชิงข่าวเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2558 โดยผู้จัดส่งข่าว-สารคดีเชิงข่าวเข้าประกวดแต่ละสถานีหรือแต่ละหนังสือพิมพ์ กรุณาดำเนินการดังนี้

            3.1  ทำจดหมายนำส่งข่าว-สารคดีเชิงข่าวที่เข้าประกวด แจ้งจำนวนเรื่อง ชื่อเรื่อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน ในการนี้ให้ผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าวลงนามในจดหมายดังกล่าวมาด้วย

            3.2  กรณีส่งผลงานประเภทสื่อโทรทัศน์ ให้จัดส่งเป็น DVD สกุลไฟล์ .mov .avi จำนวน 10 ชุดต่อรายการที่ส่งประกวด

            3.3  กรณีส่งผลงานประเภทหนังสือพิมพ์ให้จัดส่งเป็น DVD สกุลไฟล์ .pdf จำนวน 10 ชุดต่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวด

            3.4  กรณี 3.2 และ 3.3 ให้แนบรายละเอียดต่างๆ ของข่าว-สารคดีเชิงข่าวแต่ละรายการที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 10 ชุด/รายการ ได้แก่
                   -  บทคัดย่อสรุปเรื่องราว วันเวลาที่เกิดขึ้น วันเวลาที่นำเสนอ (ตีพิมพ์ ออกอากาศ)
                   -  วัตถุประสงค์ที่จัดทำข่าว-สารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้
                   -  คุณค่าต่อสังคมของข่าว-สารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้

            3.5  ส่งผลงานพร้อมเอกสารแนบรายละเอียด ข้อ 3.1- 3.4 ทาง

                   ไปรษณีย์ : 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       4.  การตัดสินข่าว-สารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามกรอบหลักเกณฑ์ในการตัดสิน และถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสินสารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม

       พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ของสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด ดังต่อไปนี้

       1.  คุณค่าของข่าว-สารคดีเชิงข่าว

            1.1  ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน
                   -  สร้างสรรค์สังคม โดยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย
                   -  ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง

            1.2  รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสังคมไทย
                   -  ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้าคอยระแวดระวังในการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
                   -  ปกป้องให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย

            1.3  ความมีจริยธรรมในการเสนอสารคดีเชิงข่าว
                   -  มีความรับผิดชอบ
                   -  มีความสุภาพ ซื่อสัตย์
                   -  ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์

       2.  คุณภาพของข่าว และสารคดีเชิงข่าว

            2.1  ความสมบูรณ์
                   -  เนื้อหาสาระมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง
                   -  การสื่อความหมายได้ชัดเจน

            2.2  ความถูกต้อง
                   -  ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
                   -  ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล

            2.3  ความสมดุลและเที่ยงธรรม
                   -  ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่ตกเป็นข่าว

            2.4  ความทันสมัย
                   -  มีความฉับไว ทันต่อเหตุการณ์

 

การส่งผลงานประกวด

ผู้ที่สนใจโปรดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เพิ่มเติมข้อมูลที่ โทร. 02-248-3737 โทรสาร. 02-248-3733 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปิดรับผลงานภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557

ประกาศผลและมอบรางวัลภายในงานสมัชชาผู้บริโภคไทยประจำปี 2558 วัน เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

           iconDownload File ใบสมัคร

           iconDownload File หลักเกณฑ์การประกวด